FANDOM


Siin on loetletud Jaapani keisrid.

Keisrid Edit

Jaapani keisrid
Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Müütilised keisrid
Jimmu
Tennō Jimmu detail 01
Kamuyamato Iwarebiko 660–585 eKr
Suizei
Suizei thumb 1
Kamu Nunagawamimi no Mikoto 581–549 eKr
Annei
Tennō Annei thumb
Shikitsuhiko Tamademi no Mikoto 549–511 eKr
Itoku
Tennō Itoku thumb
Oho Yamatohiko Sukitomo no Mikoto 510–476 eKr
Kōshō
Tennō Kōshō thumb
Mimatsuhiko Kaesine no Mikoto 475–393 eKr
Kōan
Tennō Kōan thumb
Oho Yamato Tarasihiko Kuniosi Hito no Mikoto 392–291 eKr
Kōrei
Tennō Kōrei thumb
Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto 290–215 eKr
Kōgen
Tennō Kōgen thumb
Oho Yamato Nekohiko Kuni Kuru no Mikoto 214–158 eKr
Kaika
Tennō Kaika thumb
Waka Yamato Nekohiko Oho Bibino no Mikoto 157–98 eKr
Sujin
Emperor Sujin
Mimaki Irihiko Inie no Mikoto 97–30 eKr
Suinin
Emperor Suinin
Ikume Irihiko Isachi no Mikoto 29 eKr–70 pKr
Keikō
Emperor Keikō
Oho Tarasihiko Osirowake no Mikoto 71–130
Seimu
Emperor Seimu
Waka Tarasihiko 131–191
Chūai
Tennō Chūaii thumb
Tarasi Nakatsuhiko no Mikoto 192–200
Jingū Okinaga Tarashihime no Mikoto 201–269
Kofuni periood

(umbes 250–538)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Ōjin
Emperor Ōjin
Fondano Miko no Mikoto / Otomowake no Mikoto / Humudawake no Mikoto 270–310
Nintoku
Nintoku-tennō detail
Oho Sazaki no Mikoto 313–399
Richū Isaho Wake no Mikoto 400–405
Hanzei Tajihi Mizuha Wake no Mikoto 406–410
Ingyō
Emperor Ingyō
Wo Asazuma Wakugo no Sukune 411–453
Ankō
Emperor Ankō
Anaho no Mikoto 453–456
Yūryaku
Tennō Yūryaku detail
Oho Hatsuse Wakatakeru no Mikoto 456–479
Seinei Siraka Takehiro Kuni Osi Waka Yamato Neko no Mikoto 480–484
Kenzō
Emperor Kenzō
Ohoke no Mikoto 485–487
Ninken
Emperor Ninken
Ohosi(Ohosu) no Mikoto/ Simano Iratsuko 488–498
Buretsu Wohatsuse Wakasazaki 498–506
Keitai Ōto/Hikofuto (Hikofuto no Mikoto/Ōdo no Sumera Mikoto) 507–531
Ankan Hirokuni Oshitake Kanahi no Mikoto 531–535
Senka Takeo Hirokuni Oshitate no Mikoto 535–539
Asuka periood

(592–710)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Kimmei
Emperor Kinmei
Amekuni Oshiharuki Hironiwa no Sumera Mikoto 539–571
Bidatsu Osada no Nunakura no Futotamashiki no Mikoto 572–585
Yōmei
Yomeitenno
Ooe/Tachibana no Toyohi no Sumera Mikoto 585–587
Sushun Hatsusebe no (Wakasasagi) Mikoto 587–592
Suiko Nukatabe/Toyomike Kashikiyahime 592–628
Jomei Tamura (Oki Nagatarashihi Hironuka no Sumera Mikoto) 629–641
Kōgyoku
Empress Kogyoku-Saimei
Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) 642–645
Kōtoku Karu (Ame Yorozu Toyohi no Sumera Mikoto) 645–654
Saimei
Empress Kogyoku-Saimei
Takara (Ame Toyotakaraikashi Hitarashi Hime no Sumera Mikoto) 655–661
Tenji
Emperor Tenji
Katsuragi/Nakano-ooe (Ame Mikoto Hirakasuwake no Mikoto/Amatsu Mikoto Sakiwake no Mikoto) 661–672
Kōbun
Emperor Kōbun
Ōtomo 672
Temmu
Emperor Tenmu
Ōama/Ohoshiama/Ōsama (Ame no Nunahara Oki no Mahito no Sumera Mikoto) 672–686
Jitō
Hyakuninisshu 002
Unonosarara (Takama no Harahiro no Hime no Sumera Mikoto) 686–697
Mommu
Monmu
Karu (Ame no Mamune Toyoohoji no Sumera Mikoto) 697–707
Gemmei
Empress Gemmei
707–715
Nara periood

(710–794)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Gemmei
Empress Gemmei
Ahe (Yamatoneko Amatsu Mishiro Toyokuni Narihime no Sumera Mikoto) 707–715
Genshō Hidaka/Niinomi (Yamatoneko Takamizu Kiyotarashi Hime no Sumera Mikoto)´ 715–724
Shōmu
Emperor Shomu
Obito (Ameshirushi Kunioshiharuki Toyosakurahiko no Sumera Mikoto) 724–749
Kōken
Empress Koken
Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) 749–758
Junnin Ōi 758–764
Shōtoku
Empress Koken
Abe (Yamatoneko no Sumera Mikoto) 764–770
Kōnin Shirakabe (Amemune Takatsugi no Mikoto) 770–781
Kammu
Emperor Kammu large
Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) 781–806
Heiani periood

(794–1185)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Kammu
Emperor Kammu large
Yamabe (Yamatoneko Amatsu Hitsugi Iyaderi no Mikoto) 781–806
Heizei Ate (Yamatoneko Ameoshikuni Takahiko no Mikoto) 806–809
Saga
Emperor Saga large
Kamino 809–823
Junna Ōtomo 823–833
Nimmyō Masara 833–850
Montoku
Emperor Montoku
Michiyasu 850–858
Seiwa
Emperor Seiwa
Korehito 858–876
Yōzei
Hyakuninisshu 013
Sadaakira 876–884
Kōkō
Hyakuninisshu 015
Tokiyasu 884–887
Uda
Emperor Uda large
Sadami 887–897
Daigo
Emperor Daigo
Atsuhito 897–930
Suzaku Yutaakira 930–946
Murakami
Emperor Murakami
Nariakira 946–967
Reizei Norihira 967–969
En’yū Morihira 969–984
Kazan Morosada 984–986
Ichijō
Emperor Ichijō
Yasuhito/Kanehito 986–1011
Sanjō
Hyakuninisshu 068
Okisada/Iyasada 1011–1016
Go-Ichijō Atsuhira 1016–1036
Go-Suzaku Atsunaga/Atsuyoshi 1036–1045
Go-Reizei Chikahito 1045–1068
Go-Sanjō
Emperor Gosanjō
Takahito 1068–1073
Shirakawa
Emperor Shirakawa
Sadahito 1073–1086
Horikawa Taruhito 1087–1107
Toba
Emperor Toba
Munehito 1107–1123
Sutoku
Emperor Sutoku2
Akihito 1123–1142
Konoe Narihito 1142–1155
Go-Shirakawa
Emperor Go-Shirakawa2
Masahito 1155–1158
Nijō
Emperor Nijō
Morihito 1158–1165
Rokujō Yorihito 1165–1168
Takakura
Emperor Takakura
Norihito 1168–1180
Antoku Tokihito 1180–1185
Kamakura periood

(1185–1333)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Go-Toba
Hyakuninisshu 099
Takahira 1183–1198
Tsuchimikado
Emperor Tsuchimikado
Tamehito 1198–1210
Juntoku
Emperor Juntoku large
Morihira/Morinari 1210–1221
Chūkyō Kanehira/Kanenari 1221
Go-Horikawa
Emperor Go-Horikawa
Yutahito 1221–1232
Shijō
Emperor Shijō
Mitsuhito/Hidehito 1232–1242
Go-Saga
Emperor Go-Saga
Kunihito 1242–1246
Go-Fukakusa
Emperor Go-Fukakusa
Hisahito 1246–1260
Kameyama
Emperor Kameyama
Tsunehito 1260–1274
Go-Uda
Emperor Go-Uda2
Yohito 1274–1287
Fushimi
Emperor Fushimi
Hirohito 1287–1298
Go-Fushimi
Emperor Go-Fushimi
Tanehito 1298–1301
Go-Nijō
Emperor Go-Nijō
Kuniharu 1301–1308
Hanazono
Tennō Hanazono detail
Tomihito 1308–1318
Go-Daigo
Emperor Godaigo
Takaharu 1318–1339
Namboku-chō perioodi

vastukeisrid (1333–1392)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Kōgon
Emperor Kōgon
Kazuhito 1331–1333
Kōmyō
Emperor Kōmyō
Yutahito 1336–1348
Sukō Okihito 1348–1351
1351–1352 Vahevalitsus
Go-Kōgon
Emperor Go-Kōgon
Iyahito 1352–1371
Go-En’yū
Emperor Go-En'yū detail
Ohito 1371–1382
Go-Komatsu
Emperor Go-Komatsu
Motohito 1382–1392
Muromachi periood

(1333–1573)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Go-Daigo
Emperor Godaigo
Takaharu 1318–1339
Go-Murakami
Emperor Go-Murakami
Norinaga/Noriyoshi 1339–1368
Chōkei Yutanari 1368–1383
Go-Kameyama
Emperor Go-Kameyama
Hironari 1383–1392
Go-Komatsu
Emperor Go-Komatsu
Motohito 1392–1412
Shōkō Mihito 1412–1428
Go-Hanazono
Emperor Go-Hanazono
Hikohito 1428–1464
Go-Tsuchimikado Fusahito 1464–1500
Go-Kashiwabara Katsuhito 1500–1526
Go-Nara Tomohito 1526–1557
Ōgimachi
Emperor Ogimachi3
Michihito 1557–1586
Azuchi-Momoyama periood

(1573–1603)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Ōgimachi
Emperor Ogimachi3
Michihito 1557–1586
Go-Yōzei
Emperor Go-Yōzei2
Kazuhito/Katahito 1586–1611
Edo periood

(1603–1868)

Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Go-Yōzei
Emperor Go-Yōzei2
Kazuhito/Katahito 1586–1611
Go-Mizunoo
Emperor Go-Mizunoo2
Kotohito 1611–1629
Meishō
Meisho of Japan
Okiko 1629–1643
Go-Kōmyō
Emperor Go-Kōmyō
Tsuguhito 1643–1654
Go-Sai
Emperor Go-Sai
Nagahito 1655–1663
Reigen
Emperor Reigen
Satohito 1663–1687
Higashiyama
Emperor Higashiyama
Asahito 1687–1709
Nakamikado
Emperor Nakamikado
Yasuhito 1709–1735
Sakuramachi
Emperor Sakuramachi
Teruhito 1735–1747
Momozono
Emperor Momozono
Toohito 1747–1762
Go-Sakuramachi Toshiko 1762–1771
Go-Momozono
Emperor Go-Momozono
Hidehito 1771–1779
Kōkaku
Emperor Kōkaku
Tomohito 1780–1817
Ninkō
Emperor Ninkō
Ayahito 1817–1846
Kōmei
The Emperor Komei
Osahito 1846–1867
Uusaeg (1867–)
Postuumne nimi Pilt Pärisnimi Valitsusaastad
Meiji
Black and white photo of emperor Meiji of Japan
Mutsuhito 1867–1912
Taishō
Emperor Taishō
Yoshihito 1912–1926
Shōwa
Emperor Hirohito coronation 1928
Hirohito 1926–1989
Emperor Akihito cropped 2 Barack Obama Emperor Akihito and Empress Michiko 20140424 1
Akihito 1989–2019
Crown Prince Naruhito (2018)
Naruhito 2019–
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.